Polityka prywatności

CELIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (20-213) ul. Gospodarcza 26, KRS 0000834447, REGON 385812656, NIP 9462696199, SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-03-13 r., pod numerem KRS 0000834447, REGON: 385812656, NIP: 9462696199, przetwarzając dane osobowe stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka Prywatności opisuje, po co i jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane, zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016;
ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.

Cel: Dane osobowe przetwarzamy:

1. rekrutując osoby do pracy w Celius Sp. z o. o. albo do pracy u naszych klientów,

2. prowadząc usługi wdrażania aplikacji oraz zarządzania projektami dla naszych klientów,

3. prowadząc szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania,

4. prowadząc usługi mobilnego zarządzania, monitorowania i kontroli.

Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania tych usług.

Sposób: Korzystamy z bazy kandydatów przesyłających nam swoje dane w odpowiedzi na nasze ogłoszenia.
Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców w celach administracyjnych, sporządzając raporty o świadczonych przez nich usługach specjalistycznych, wystawiając faktury, itp.
Kontaktujemy się z osobami prawnymi w sprawach związanych ze świadczeniem przez nich usług: informujemy o ofertach pracy i po uzyskaniu zgody, przekazujemy ich dane naszym klientom.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do zawarcia takiej umowy, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Celius Sp. z o. o., ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Celius Sp. z o. o. lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów, projektów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Miejsce przetwarzania

Dane mogą być przetwarzane w Celius Sp. z o. o., a także u naszych klientów.
Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje inny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

Czas przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych to maksymalnie 2 lata od momentu ich otrzymania.

Prawa

Każda osoba, której dane przechowujemy ma prawo do dostępu do nich oraz uzyskania ich kopii, poprawy, bycia zapomnianym czy ich usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wnioski o realizację praw można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: info@celius.pl
Jeśli osoba, której dane przechowujemy, uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, może się z nami skontaktować w formie elektronicznej: oinfo@celius.pl albo ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo danym, używamy haseł, firewalli, na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.

Sporządzono: 11 maja 2020